Kancelaria Adwokacka
Michał Wyczawski

PRAWO CYWILNE, PRAWO SPADKOWE, PRAWO RODZINNE, PRAWO KARNE, PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KANCELARIA

Adwo­kat Michał Wyczaw­ski jest absol­wen­tem prawa na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. Prawo stu­dio­wał rów­nież na Uni­wer­sy­te­cie w Southamp­ton w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Apli­ka­cję adwo­kacką ukoń­czył przy Wiel­ko­pol­skiej Izbie Adwo­kac­kiej w Pozna­niu oraz przy Okrę­go­wej Radzie Adwo­kac­kiej w War­sza­wie uzy­sku­jąc pozy­tywny wynik z egza­minu adwo­kac­kiego.

Doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­by­wał w reno­mo­wa­nych kan­ce­la­riach praw­ni­czych w Pozna­niu oraz War­sza­wie. Obec­nie zaj­muje się obsługą klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz bizne­so­wych, pro­wa­dząc sprawy z zakresu prawa cywil­nego, autor­skiego, gospo­dar­czego i rodzin­nego. Repre­zen­tuje rów­nież klien­tów z sek­tora ban­ko­wego w spo­rach doty­czą­cych kre­dy­tów walu­to­wych.

Adwo­kat Michał Wyczaw­ski wpi­sany jest na listę adwo­ka­tów Wiel­ko­pol­skiej Izby Adwo­kac­kiej w Pozna­niu.

Kan­ce­la­ria świad­czy usługi także w języku angiel­skim.
W wol­nym cza­sie upra­wia sport i podró­żuje.

 

ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

 • repre­zen­to­wa­nie przed sądami powszech­nymi wszyst­kich instan­cji m.in. w spra­wach o zapłatę, doty­czą­cych nie­ru­cho­mo­ści, spo­rów na tle reali­za­cji umów cywilnopraw­nych, win­dy­ka­cji należ­no­ści, docho­dze­nia rosz­czeń odszko­do­waw­czych,
 • repre­zen­to­wa­nie w postę­po­wa­niach egze­ku­cyj­nych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie opi­nii praw­nych z zakresu sze­roko rozu­mia­nego prawa cywil­nego,
 • spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów cywilnopraw­nych,
 • spo­rzą­dza­nie pism pro­ce­so­wych oraz wnio­sków,
 • zastęp­stwo pro­ce­sowe.
PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

 • roz­wody, sepa­ra­cje, unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa,
 • uzna­nie na tery­to­rium RP wyro­ków roz­wo­do­wych sądów zagra­nicz­nych,
 • podział majątku wspól­nego mał­żon­ków,
 • sądowe znie­sie­nie wspól­no­ści mająt­ko­wej mał­żon­ków,
 • obni­że­nie­/po­dwyż­sze­nie ali­men­tów, ali­menty od byłego współ­mał­żonka,
 • pozba­wie­nie­/o­gra­ni­cze­nie­/za­wie­sze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej,
 • usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem oraz ich egze­ku­cja,
 • przy­spo­so­bie­nie,
 • ubez­wła­sno­wol­nie­nie.
PRAWO SPADKOWE

PRAWO SPADKOWE

 • stwier­dze­nie naby­cia spadku,
 • docho­dze­nie rosz­czeń z tytułu zachowku,
 • podział majątku spad­ko­wego,
 • podwa­że­nie, unie­waż­nie­nie testa­mentu,
 • odrzu­ce­nie spadku,
 • wydzie­dzi­cze­nie.
PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE

 • pro­wa­dze­nie sta­łej i kom­plek­so­wej obsługi praw­nej przed­się­biorstw (moż­li­wość usta­le­nia wyna­gro­dze­nia ryczał­to­wego lub godzi­no­wego),
 • przy­go­to­wy­wa­nie oraz opi­nio­wa­nie pro­jek­tów umów,
 • spo­rzą­dza­nie opi­nii praw­nych, uwzględ­nia­ją­cych aktu­alny stan prawny, poglądy dok­tryny oraz naj­now­sze orzecz­nic­two,
 • repre­zen­to­wa­nie przed­się­bior­ców przed sądami, orga­nami admi­ni­stra­cji publicz­nej, orga­nami egze­ku­cyj­nymi oraz innymi urzę­dami,
 • repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów moco­dawcy w ramach pro­wa­dzo­nych roko­wań i nego­cja­cji z part­ne­rami han­dlo­wymi.

HONORARIUM

Wyna­gro­dze­nie jest usta­lane indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem w zależ­no­ści od takich czyn­ni­ków jak nie­zbędny nakład pracy, war­tość przedmiotu rosz­cze­nia, rodzaj i zakres świad­czo­nej pomocy praw­nej.

Dużą wagę przy­wią­zuję jest do tego by wszel­kie usta­le­nia finan­sowe były jasne i nie sta­no­wiły zasko­cze­nia na żad­nym eta­pie pro­wa­dzo­nej sprawy. Kwe­stia hono­ra­rium zostaje przed­sta­wiona Klien­towi kom­plek­sowo jesz­cze przed przy­ję­ciem sprawy.

KONTAKT

Zadzwoń

+48 601 363 682

Spotkaj się

ul. Obornicka 245
60-693 Poznań

Napisz

kancelaria@wyczawski.com.pl

 

 

Kancelaria Adwokacka Michał Wyczawski

ul. Obornicka 245
60-693 Poznań

NIP: 781 18 19 192

Tel: 601 363 682
E-mail: kancelaria@wyczawski.com.pl

Konto Kancelarii
49 2490 0005 0000 4000 1401 5271
Alior
Map