PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

  • repre­zen­to­wa­nie przed sądami powszech­nymi wszyst­kich instan­cji m.in. w spra­wach o zapłatę, doty­czą­cych nie­ru­cho­mo­ści, spo­rów na tle reali­za­cji umów cywilnopraw­nych, win­dy­ka­cji należ­no­ści, docho­dze­nia rosz­czeń odszko­do­waw­czych,
  • repre­zen­to­wa­nie w postę­po­wa­niach egze­ku­cyj­nych,
  • przy­go­to­wy­wa­nie opi­nii praw­nych z zakresu sze­roko rozu­mia­nego prawa cywil­nego,
  • spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów cywilnopraw­nych,
  • spo­rzą­dza­nie pism pro­ce­so­wych oraz wnio­sków,
  • zastęp­stwo pro­ce­sowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *