PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE

  • pro­wa­dze­nie sta­łej i kom­plek­so­wej obsługi praw­nej przed­się­biorstw (moż­li­wość usta­le­nia wyna­gro­dze­nia ryczał­to­wego lub godzi­no­wego),
  • przy­go­to­wy­wa­nie oraz opi­nio­wa­nie pro­jek­tów umów,
  • spo­rzą­dza­nie opi­nii praw­nych, uwzględ­nia­ją­cych aktu­alny stan prawny, poglądy dok­tryny oraz naj­now­sze orzecz­nic­two,
  • repre­zen­to­wa­nie przed­się­bior­ców przed sądami, orga­nami admi­ni­stra­cji publicz­nej, orga­nami egze­ku­cyj­nymi oraz innymi urzę­dami,
  • repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów moco­dawcy w ramach pro­wa­dzo­nych roko­wań i nego­cja­cji z part­ne­rami han­dlo­wymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *