PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

  • roz­wody, sepa­ra­cje, unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa,
  • uzna­nie na tery­to­rium RP wyro­ków roz­wo­do­wych sądów zagra­nicz­nych,
  • podział majątku wspól­nego mał­żon­ków,
  • sądowe znie­sie­nie wspól­no­ści mająt­ko­wej mał­żon­ków,
  • obni­że­nie­/po­dwyż­sze­nie ali­men­tów, ali­menty od byłego współ­mał­żonka,
  • pozba­wie­nie­/o­gra­ni­cze­nie­/za­wie­sze­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej,
  • usta­le­nie kon­tak­tów z dziec­kiem oraz ich egze­ku­cja,
  • przy­spo­so­bie­nie,
  • ubez­wła­sno­wol­nie­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *